sportsregions
Envie de participer ?

GENEALOGIE KATA

SHURI-TE

 

MATSUMURA SOKON

MATSUMURA BASSAI

CHANNAN

 

ITOSU ANKO

PINAN 1.2.3.4.5

NAIFANCHIN 1.2.3

KOSOKUN DAI

KOSOKUN SHO

SHIHO KOSOKUN

BASSAI DAI

BASSAI SHO

ITOSU ROHAI 1.2.3

CHINSYU

CHINTEI

CHINTO

GOJUSHIHO (USEISHI 54)

WANDAN

WANKAN

WANSHU

ORIGINE TOMARI TE

JITTE JION JIIN

ISHIMINE PEICHIN

ISHIMINE NO BASSAI

TAWADA SHINBOKU

TAWADA NO BASSAI

YABU KENTSU

YABU NO JION

CHIBANA CHOSIN

CHIBANA NO KUSHANKU

CHIBANA NO BASSAI

TOMARI-TE

 

CHATAN YARA

CHATANYARA NO KUSHANKU

MAEDA PEICHIN GICHO

TOMARI NO ROHAI

MATSUMORA KOSAKU

MATSUMORA NO BASSAI

MATSUMORA ROHAI

TOMARI NO CHINTO

OYADOMARI KOKAN

OYADOMARI NO BASSAI

NAKAIMA NORISATO

PACHU

HEIKI

PAIKU

ANAN

ANAN DAI

OHAN

OHAN DAI

KYAN CHOTOKU

ANNAKO ICHI

ANNANKO NI

KYAN NO BASSAI

KYAN NO CHINTO

MOTOBU CHOKI

MOTOBU NO BASSAI

ARAKAGI SEISHO

NISEISHI (24)

SOCHIN

UNSU

 NAHA-TE 

 

HIGAONA KANRYO

SANCHIN

SEIENCHIN

SAIFA

SEPAI (18)

KURURUMFA (17)

SEISAN (13)

SANSEIRU (36)

SHISOCHIN (19)

SUPERINPEI (108)

 

KYODA JUHATSU

PEICHURIN (108)

UECHI KANBU

SANCHIN

MIYAGI CHOJUN

GEKISAI DAI ICHI

GEKISAI DAI NI

TENSHO

TOGUCHI SEIKICHI

GEKI HA

KAKU HA

 

 CHINOIS 

 

GO KENKI

HAFFA

HAKKAKU

NEPAI

PAPPUREN 1.2.3

MABUNI

 

MABUNI KENWA

SHINSEI DAI ICHI

SHINSEI DAI NI

MIYOJO

AOYAGI

JUROKU (16)

MATSUKAZE

SHINPA

NIPAIPO (28)

MABUNI KENEI

SHINSEI NO NI